bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Projekat sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu „Borašnica – Rakov Laz“

Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je u saradnji sa Šumarstvom “PRENJ” d.d. Konjic realizovala projekat “Sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu Borašnica – Rakov Laz” kod Konjica.

Projekat je sufinansiran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša HNK-a preko Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda radi sufinansiranja programa, projekata u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanje kvaliteta zraka i zaštite ozonskog omotača, energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Realizacijom ovog projekta zasađeno je 2.000 komada sadnica javora i 2.000 komada sadnica jasena, obnovljeni su potpuno izgorjeli kompleksi šuma, izgrađena je mreža primarnih i sekundarnih šumskih komunikacija koja će služiti kao protupožarni putevi za gašenje eventualnih budućih požara na ovom području.

Krajnji rezultat ovog projekta je smanjenje erozije i odronjavanje tla, smanjenje zagađenosti zraka, obnova biodiverziteta, a samim tim povratak narušene ekološke ravnoteže.