bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

VET vijeće

     VET vijeće je tijelo kroz koje se kanališu rasprave, savjetovanja, pregovori i zajedničke akcije poslodavaca, obrazovnih institucija i drugih zainteresiranih strana oko širokog raspona pitanja i pitanja vezanih za područje ljudskih resursa.

Djelokrug rada VET Vijeća:

– Rad na jačanju veze između ponude i potražnje radne snage;

– Usklađivanje upisne politike sa potrebama tržišta rada;

– Poboljšanje NPP koji se izrađuje u školama i čiji sadržaj ne prelazi obim od 30 % sveukupnog NPP, a u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada;

– Ohrabriti izvođenje praktične nastave u preduzećima;

– Pokreće inicijative kod nadležnog ministarstva za donošenje novih ili izmjene i dopune postojećih nastavnih planova i programa;

– Predlaže mjere i aktivnosti iz oblasti obrazovanja odraslih;

– Zajedno sa LER stručnjacima radi na analizi potreba za obukom i analizi potreba za vještinama u prioritetnim sektorima/lancima vrijednosti lokalne privrede;

– Bavi se analizom stručnih kvalifikacija.

Obzirom da se preduzeća na području općine Konjic suočavaju sa nedostatkom kvalifikovane radne snage, odnosno profilima radnika sa odgovarajućim znanjima i vještinama, te da su prisiljeni da zapošljavaju radnike sa potpuno drugačijim kvalifikacijama i samim pružaju obuku da bi mogli odgovoriti zadacima radnog mjesta, formiranjem ovog vijeća i izmjenom NPP, organizovanjem praktične nastave u preduzećima rezultira bi usklađivanjem ponude i potražnje na tržištu rada i povećanjem radne produktivnosti i boljom konkurentnosti preduzeća koja počiva na stručnostima i kvalifikacijama uposlenika.

VET vijeće ima šest (6) članova koje imenuje i razrješava školski odbor.

Sačinjavaju ga jedan predstavnik općine ili agencije za lokalni ekonomski razvoj na čijem području se nalazi škola, četiri predstavnika poslodavaca profila koji se obrazuju u školi, jedan predstavnik Srednje škole Konjic.

Po zahtjevu direktora škole Općina Konjic, Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. i Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic, dostavljaju prijedloge za imenovanje člana savjetodavnog vijeća ispred te ustanove. 

Predsjednika VET vijeća imenuju članovi Vijeća među sobom.

Članovi VET vijeća su:

– Hamid Hajduk – predsjednik, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika

– Jasmin Badžak – član, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika

– Adem Nikšić – član, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika

– Haris Idrizović – član, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika

– Derviš Dizdarević – član, Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o.

– Zahid Borić – član, Direktor Javne ustanove Srednja škola Konjic